Nå kan du melde deg på kursrekken: Bærekraftsdirektivet / CSRD

22/09/23


Fra og med regnskapsåret 2024 trer det nye bærekraftsdirektivet, CSRD i kraft.

Bærekraftsrevisor og partner i PwC, Hanne Sælemyr Johansen, anbefaler å starte nå. 

Europeiske selskaper står overfor en betydelig endring i kravene til bærekraftsrapportering. Hva kan du forvente og hvordan kan din virksomhet forberede seg på de nye kravene? 

Målet med CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er å øke transparens, standardisering og kvaliteten i bærekraftsrapportering. Det gir bedre tilgang til pålitelig og sammenlignbar informasjon om selskapene.


Hanne Saelemyr Johansen

Kursrekken som PwC og Bergen Næringsråd arrangerer, er nøye utformet for å hjelpe din bedrift til å forstå og oppfylle CSRD-kravene. Gjennom innsikts- og erfaringsdeling vil kurset støtte deg i å navigere i CSRD-landskapet og forberede deg på fremtidens bærekraftsrapportering. – Det er et stort behov fra næringslivet for å håndtere alle rapporteringskravene som kommer. Vi er her for å bistå og støtte våre kunder i å rigge seg for de kommende kravene, forteller Hanne Sælemyr Johansen, Partner og bærekraftsrevisor i PwC.


Kursrekke: Bærekraftsdirektivet / CSRD

I samarbeid med Bergen Næringsråd, tilbyr PwC nå en spesialdesignet kursrekke. Disse kursene er nøye utformet for å hjelpe din bedrift til å forstå og oppfylle CSRD-kravene. Gjennom innsikts- og erfaringsdeling vil kurset støtte deg i å navigere i CSRD-landskapet og forberede deg på fremtidens bærekraftsrapportering.

Kurset anbefales for personer med ansvar innenfor virksomheters bærekraftsarbeid og bærekraftsrapportering, samt styremedlemmer og ledere som ønsker økt kompetanse på kommende rapporteringskrav for ikke-finansiell rapportering. Kursene bygger på hverandre, men dersom du gikk glipp av første samling kan du fremdeles  melde deg på de to neste. 

 


Kurset er tredelt og gir svar på følgende spørsmål:

  • Hva innebærer kravene i CSRD, og hvordan er de relatert til andre EU-regelverk og retningslinjer?
  •  Hva skiller dagens rapporteringspraksis fra de kommende kravene i CSRD?
  • Hvordan kan din organisasjon komme i gang med implementeringen av CSRD?
  • Hvordan gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse for å oppfylle de nye kravene?

Kursrekke: Bærekraftsdirektivet / CSRD

Slik bistår PwC deg med bærekraftsrapportering


Den nye standarden stiller strengere krav

– CSRD er en respons på behovet for økt bærekraft og grønn omstilling. Det handler ikke bare om rapportering, men også revisjon for å sikre integritet og troverdighet til bedrifters rapportering. Tillit til bærekraftsrapporteringen er grunnleggende for at investorer skal hensynta informasjonen i sine vurderinger - som igjen skal sikre at kapital rettes mot bærekraftige aktiviteter.
Hittil har bedrifter hatt stor frihet i hva de rapporterer inn, men nå kommer standarden og den stiller strengere krav, i følge Hanne Sælemyr Johansen, Partner i PwC.

– Jeg vil rådgi mine kunder til å starte med å gjennomføre en dobbelt vesentlighetsanalyse. Deretter kan man gjennomføre en GAP-analyse for å avdekke avvikene mellom dagens rapportering og kravene etter CSRD. Videre vil det være viktig å få på plass en effektiv og robust rigg for å følge opp arbeidet. Det må bygges kompetanse og kapasitet. God styring er en forutsetning for å sikre at informasjonen som blir gitt er relevant og riktig - det må bygges gjennom gode systemer og intern kontroll, legger hun til.

– De nye kravene kommer raskt. Styret og ledelsen i bedrifter bør allerede nå planlegge hvordan de skal håndtere endringene og komme i gang med arbeidet.

Hanne Sælemyr JohansenPartner og bærekraftsrevisor, PwC


Hvem og når?

Kretsen av selskaper som er forpliktet til å rapportere bærekrafts­informasjon utvides betydelig med CSRD. I følge Lovutvalget vil nærmere 2100 norske selskap bli påvirket av det nye bærekraftsdirektivet. 

Store foretak og konsern av allmenn interesse (børs, bank, forsikring og kredittforetak) med over 500 ansatte eller årsverk skal rapportere fra og med regnskapsåret 2024. Øvrige store foretak og konsern skal rapportere fra og med 2025. Små og mellomstore børsnoterte foretak skal rapportere fra 2026.

Dette er noen av de sentrale endringene:

Utvidet rapporteringsomfang

CSRD vil kreve rapportering på miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer - dette for å få innsikt i hvordan selskaper styrer sin virksomhet gjennom det grønne skiftet. Hvilke påvirkninger, risiko og muligheter er identifisert - og hvordan styrer selskapene for å håndtere disse? Og hvilke måleparametre benyttes for å følge opp identifiserte risikoer?

Det handler i bunn og i grunn om god virksomhets- og risikostyring, med evne til å tenke bredere i tematikk enn en gjerne har gjort historisk

 

Obligatorisk standardisering

Direktivet vil pålegge bruk av europeiske standarder for bærekraftsrapportering, kjent som European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Dette vil føre til en økning i standardiseringen og muligheten til å sammenligne rapporter på tvers av selskaper.

 

Tredjeparts attestasjon

Selskaper må gjennomgå uavhengig revisjon av sine bærekraftsrapporter. CSRD har som formål å etablere kvalitet og troverdighet på lik linje med finansiell rapportering. 

 

Dobbel vesentlighetsanalyse

En viktig del av CSRD er kravet om en dobbel vesentlighetsanalyse, som innebærer en grundig vurdering av hvilke bærekraftstema som er mest relevante for selskapet - både som følge av selskapets påvirkning på omverden og som følge av risiko og muligheter selskapet står overfor i det grønne skiftet.

 

Styrets ansvar

Styret i selskapet vil få et konkret ansvar for bærekraftsrapporteringen og skal godkjenne de innsendte rapportene. Rapporteringen skal inngå som en del av styrets årsberetning.

 


Utfordringer og muligheter med CSRD-rapportering

Hanne S. Johansen peker på de utfordringene som nye rapporteringsregler kan innebære, men understreker samtidig nye muligheter som ligger i dette skiftet.

– Det er mye å sette seg inn i, og for mange kan det være overveldende. Det er derfor viktig å komme i gang allerede nå. Tidlig oppstart gir muligheten til å modne og tilpasse seg de nye kravene på en mer effektiv måte, påpeker hun.

Bærekraftsrevisoren oppfordrer bedrifter til å se på CSRD-rapportering som mer enn bare en plikt; det er en mulighet til å forme en bærekraftig fremtid og styrke sin egen posisjon i markedet. 

– Det øker transparensen og tilliten til virksomheten, noe som er avgjørende for finansiering og investeringer. Bedrifter kan forbedre risikostyring og være bedre forberedt på fremtidige endringer i retning mot lavutslippssamfunnet, forteller Johansen.

 


 

hanne med sykkel

– Det er mye å sette seg inn i, og for mange kan det være overveldende. Det er derfor viktig å komme i gang allerede nå. Tidlig oppstart gir muligheten til å modne og tilpasse seg de nye kravene på en mer effektiv måte, påpeker Hanne Sælemyr Johansen.Kontakt oss

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 225

Kontakt meg

Kristine Hesjedal Twomey

Partner, Bergen, PwC Norway

952 61 263

Kontakt meg