Klimabegrepene du bør kunne

30/03/22

Hva betyr klimapositiv? Hva er forskjellen mellom klimakvote og klimakreditt? Og når er du egentlig klimanøytral? 

Her er 16 viktige begreper og definisjoner du bør kunne om klima og klimanøytralitet. 

Bærekraftsrådgiver i PwC, Sophie Bruusgaard Jewett.

- Mange synes klimaordene er vanskelige og forvirrende, og flere sliter med å skille de ulike begrepene fra hverandre – som klimakvote versus klimakreditt, sier bærekraftsrådgiver i PwC, Sophie Bruusgaard Jewett.

Sammen med ZERO har Sophie utarbeidet rapporten Jakten på klimanøytralitet. Og ansvarlig bruk av klimakreditter.

- I tillegg til å sette en ny standard for bruk av klimakreditter, ønsker vi å bidra til en bedre forståelse av begrepet klimanøytralitet, og gjennom det en mer opplyst klimadebatt, sier Jewett.

Les mer om klimanøytralitet i rapporten (PDF, 3,6MB)


Playback of this video is not currently available

1:17

Syns du klimaordene er forvirrende? Du er ikke alene.

 

 

16 begreper du bør kunne om klima og klimanøytralitet 

Begrep

Forklaring

 

CO2-ekvivalenter

Det er flere gasser som bidrar til menneskeskapte klimaendringer. GHG-protokollen definerer seks klimagasser (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) som samles under benevningen CO2-ekvivalenter (CO2e) når organisasjoner skal beregne egen klimapåvirkning.

 

Det frivillige karbonmarkedet

Det frivillige karbonmarkedet innebærer at selskap på frivillig basis kjøper klimakreditter, som regel for å kompensere egne utslipp av klimagasser. I det frivillige markedet kjøper selskap "klimakreditter" (se egen definisjon).

 

Karbonfjerning (carbon removal)

Aktiviteter som fjerner karbon fra atmosfæren. I dette tilfellet utstedes en klimakreditt for hvert tonn CO2 som fjernes og lagres over en forhåndsdefinert periode.

 

Karbonnøytralitet

Karbonnøytralitet eller netto null karbondioksidutslipp oppnås når menneskeskapte CO2-utslipp balanseres globalt av CO2-fjerning over en spesifisert periode.

 

Klimakompensering

Klimakompensering, eller “offsetting” refererer til balansering av en gitt mengde klimagassutslipp med en tilsvarende mengde klimakreditter som stammer fra aktiviteter som unngår eller fjerner utslipp et annet sted.

 

Klimakreditt

Én klimakreditt representerer ett tonn CO2e redusert, unngått eller fanget. Klimakreditter utstedes kun etter at effekten av et prosjekt er dokumentert og verifisert av en tredjepart. Deretter registreres kredittene i et register og kan kjøpes av selskap som ønsker å kompensere for eget utslipp. Etter oppkjøp blir kreditten slettet fra registeret og kjøperen mottar en slettekvittering. Merk: noen ganger brukes begrepet karbonkreditt som i praksis betyr det samme som en klimakreditt.

 
Klimanøytralitet  Klimanøytralitet eller netto null utslipp oppnås når menneskeskapte utslipp av klimagasser balanseres globalt av fjerning av klimagasser over en spesifisert periode.  
Klimakvote  Én klimakvote gir tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2e. Klimakvoter utstedes av myndigheter, for eksempel innenfor EUs kvotesystem, hvor klimakvotene er såkalte EU Allowances (EUAer).  

Klimapositiv

Klimapositiv er når menneskelige aktiviteter resulterer i en positiv effekt på klimasystemet. Dette krever et ekstra bidrag for å fjerne karbondioksid, utover å fjerne tilsvarende eget bidrag til globale utslipp, samt redegjørelse for regionale eller lokale biogeofysiske effekter av menneskelige aktiviteter som for eksempel påvirker areal eller lokalt klima.

 

Kvotemarkedet

Kvotemarkedet er en del av et regulert marked for handel av klimakvoter (se egen definisjon) mellom selskap i kvotepliktig sektor. Selskap som faller inn under kvotepliktig sektor får enten utstedt kvoter fra myndighetene eller må handle med andre selskap for å sikre at de har nok utslippstillatelser/klimakvoter til å dekke sitt klimagassutslipp.

 

Naturbaserte løsninger

Tiltak eller prosjekter som benytter naturens evne til å fjerne og lagre CO2, eksempelvis gjennom skogvekst, planting av tang og tare i havet, restaurering av mangroveskog, myrområder eller matjord. 

 

Negativ utslippsteknologi

Tiltak eller prosjekter som benytter teknologiske løsninger for å fjerne og lagre CO2, eksempelvis gjennom CO2 fanget direkte fra luft (DACCS) eller bioenergi og karbonfangst og lagring (BECCS). Dette er et begrep som ofte brukes for å skille mellom naturbaserte løsninger som fanger og lagrer CO2 og de som benytter teknologi for å oppnå samme resultat. 

 

Netto null CO2-utslipp

Se "Karbonnøytralitet"

 

Netto null klimagassutslipp

Se "Klimanøytralitet"

 

Offsetting

Se “Klimakompensering”

 

Unngåtte utslipp

Aktiviteter som resulterer i lavere utslipp sammenlignet med en hypotetisk business-as-usual referansebane. En klimakreditt utstedes for hvert tonn CO2e som unngås, sammenlignet med den hypotetiske business-as-usual referansebanen, over en viss periode. Unngått avskoging, eksempelvis gjennom REDD+ programmer eller prosjekter, er definert som unngåtte utslipp (selv om det også fjerning og lagring av CO2) fordi prosjektets referansebane inkluderer allerede gitt fangst og lagring.

 

 

 

Kontakt oss