Insolvens

Når konkursen truer har våre advokater betydelig erfaring – la oss sammen finne beste mulige løsning

Våre advokater bistår privat sektor i forbindelse med reorganiseringer, nedbemanninger og strukturelle endringer, forhandlinger med kreditorer og samarbeidspartnere. 

Vi har et stort nettverk å spille på. Og sammen med våre revisjonskollegaer og konsulenter med solid bransjekunnskap, kan vi sammen med virksomhetens ledelse, hurtig og kostnadseffektivt finne gode løsninger.

Insolvens omfatter en rekke fagfelt

Stramme tider byr på utfordringer. Ordretørke, uteblitt likviditetstilgang og mangel på finansieringsmuligheter kan redusere et foretaks evne til å ivareta egne forpliktelser overfor leverandører, kunder og ansatte. 

Insolvensområdet omfatter en rekke fagfelt:

  • arbeidsrett
  • selskapsrett
  • obligasjonsrett
  • panterett
  • regnskapsregler
  • merverdiavgift
  • avtalerett
  • pengekravsrett
  • prosess
  • konkursrett 

Ofte forutsetter det også erfaring fra fast eiendoms rettsforhold.

En rådgiver på insolvens-feltet må ha god kjennskap til de nevnte relevante rettsområder og må evne å raskt identifisere ulike løsninger og mulighetsrom.

I PwC har vi rådgivere og advokater som lang erfaring innen alle disse rettsområdene – en stor fordel for våre kunder i komplekse saker.

Ny lov om rekonstruksjon av virksomheter

Den nye lov om rekonstruksjon av virksomheter, gir tilgang til nye verktøy og kan gi virksomheter reell mulighet til forhandle frem rasjonelle avtaler med kreditorer og samarbeidspartnere, og således legge til rette for fortsatt drift – også i en vanskelig økonomisk situasjon. Det følger av rekonstruksjonsloven at en rekonstruktør skal være en advokat med insolvenserfaring. 

Flere av våre advokater oppnevnes jevning som bostyrere i tvangsavvikling og konkurs, og vi bistår også rekvirenter og kreditorer fra offentlig og privat sektor i forkant av, under og etter avslutning av bobehandlingen. En bostyrer ivaretar kreditorfelleskapet og har i kraft av sin fullmakter i stor utstrekning mulighet til å velge og til å foreslå aksjoner som skal gjennomføres – i forhold til kreditorer, ansatte og samarbeidspartnere. Rekonstruksjonsloven gir utvidede muligheter for selskaper i en økonomisk vanskelig situasjon og våre advokaters erfaring, setter oss i stand til å gi kvalifiserte råd i forhold til vurderingen av om en rekonstruksjon skal eller bør forsøkes. 

Vi vil av tingrettene kunne oppnevnes som rekonstruktører og under denne prosess bringe inn betydelig erfaring som vil kunne gi gode resultater for de involverte parter. 

Ta gjerne kontakt for en samtale.

 


Kontakt oss

Kjell Richard Manskow

Advokat | Partner, Stavanger, PwC Norway

952 61 176

Kontakt meg